Thursday, 17 March 2016 15:30

„Избор на изпълнител за изработване на технически проект и авторски надзор за обекти, финансирани със средства по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за р

Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2016-0003
Процедура: Открита процедура
Описание: „Избор на изпълнител за изработване на технически проект и авторски надзор за обекти, финансирани със средства по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”, по обособени позиции.”
Краен срок за подаване на оферти: 27.04.2016г. 11:00
Read 4020 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево