Wednesday, 16 March 2016 16:18

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление и отчитане на проекти на Община Царево, финансирани със средства по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или

Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2016-0002
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Описание: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление и отчитане на проекти на Община Царево, финансирани със средства по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”, по обособени позиции.”
Краен срок за подаване на оферти: 26.04.2016 г. 11:00 часа
Read 3712 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево