Открити процедури

Открити процедури (14)

Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2016-0005
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка на течни горива за МПС чрез карти за безналично плащане за период от една година”
Краен срок за подаване на оферти: 26.09.2016 г. 17;00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2016-0004
Процедура: Открита процедура
Описание: „Пречиствателна станция за отпадъчни води с. Лозенец – съществуваща. Подобект: Задържателен резервоар за отпадъчни води на вход ПСОВ“
Краен срок за подаване на оферти: 26.04.2016 г. Час: 17:00
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2016-0003
Процедура: Открита процедура
Описание: „Избор на изпълнител за изработване на технически проект и авторски надзор за обекти, финансирани със средства по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”, по обособени позиции.”
Краен срок за подаване на оферти: 27.04.2016г. 11:00
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2016-0002
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Описание: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление и отчитане на проекти на Община Царево, финансирани със средства по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”, по обособени позиции.”
Краен срок за подаване на оферти: 26.04.2016 г. 11:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2016-0001
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции: - № 1.Риба и рибни продукти; - № 2. Плодове и зеленчуци Изискванията към хранителните продукти, предмет на доставка са посочени в Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти: 14.03.2016 г. Час: 17:00
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2015-0005 
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции”
Краен срок за подаване на оферти: 09.11.2015 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2015-0004
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на 1 брой многофункционален специализиран миячен автомобил с мултилифт система“
Краен срок за подаване на оферти: 30.10.2015 г. до 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2015-0003
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции“
Краен срок за подаване на оферти: 10.07.2015 г. 17:00 ч.
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2015-0002
Процедура: Открита процедура
Описание: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS2282 ЦАРЕВО-БРОДИЛОВО И АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ КВ. „ВАСИЛИКО“, ГР. ЦАРЕВО“
Краен срок за подаване на оферти: 30.03.2015г. 17:00ч.
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2015-0001
Процедура: Открита процедура
Описание: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и четвъртокласните пътища на територията на Община Царево, по две обособени позиции“
Краен срок за подаване на оферти: 25.02.2015
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево