Tuesday, 09 September 2014 15:32

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: „Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на Община Царево“

Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 00079-2014-0004
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на Община Царево“
Описание: „Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на Община Царево“, като предметът обхваща отпускане на дългосрочен кредит в размер на 3 000 000 три милиона лева за рефинансиране на кредит, отпуснат на Община Царево от „Банка ДСК“ ЕАД, от 20.11.2009 г., с остатъчен размер от 1 631 620 един милион шестотин тридесет и една хиляди шестотин и двадесет лева към 05.09.2014 г. и за нови инвестиции в размер на 1 368 380 лв един миллион триста шестдесет и осем хиляди триста и осемдесет лева.
Краен срок за подаване на оферти: 20.10.2014 г. до 17:00 часа
Read 2615 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево