Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 9033677
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет:Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебния период 15.09.2014 год. – 30.06.2015 год.
Описание: Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебния период 15.09.2014 год. – 30.06.2015 год. За следните маршрути: Царево-Бродилово с дължина на маршрута 30 км и дневен пробег 60 км. Ахтопол-Варвара с дължина на маршрута 10 км и дневен пробег 40 км. Ахтопол-Синеморец с дължина на маршрута 12 км и дневен пробег 48 км. Царево-Кости с дължина на маршрута 50 км. И дневен пробег 100 км. Синеморец-Ахтопол-Варвара-Царево с дължина на маршрута 40 км. И дневен пробег 120 км
Краен срок за подаване на оферти: 25.09.2014 г. до 17:00 ч.
Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 00079-2014-0005
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Описание: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за изграждане на пешеходна и велосипедна алея – южен бряг пристанищен залив град Царево”, финансиран по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №: BG-PST-201322/022”
Краен срок за подаване на оферти: 10.10.2014 г. до 17:00 часа
Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 9033498
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за изграждане на Път до лодкостоянки село Синеморец, община Царево”, финансиран по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №: BG-PST-201331/026”.
Описание: Извършване на строително-монтажни работи за изграждане на Път до лодкостоянки село Синеморец, община Царево, съгласно количествена сметка от Техническата спецификация към документацията за участие в обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти: 19.09.2014 г.
Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 00079-2014-0004
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на Община Царево“
Описание: „Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на Община Царево“, като предметът обхваща отпускане на дългосрочен кредит в размер на 3 000 000 три милиона лева за рефинансиране на кредит, отпуснат на Община Царево от „Банка ДСК“ ЕАД, от 20.11.2009 г., с остатъчен размер от 1 631 620 един милион шестотин тридесет и една хиляди шестотин и двадесет лева към 05.09.2014 г. и за нови инвестиции в размер на 1 368 380 лв един миллион триста шестдесет и осем хиляди триста и осемдесет лева.
Краен срок за подаване на оферти: 20.10.2014 г. до 17:00 часа
Page 3 of 3
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево