Открита процедура

Открита процедура (8)

Възложител:Община Царево

Преписка:00079-2020-0002

Процедура:Открита процедура

Описание:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции”

Краен срок за подаване на оферти:27.05.2020 г. до 17:00 часа

Възложител:Община Царево

Преписка:00079-2020-0001

Процедура:Открита процедура

Описание:“Инвестиционният проект предвижда изграждането на сграда, в която водеща функция има многофункционалната спортна зала. Залата е с площ от 2921кв.м. и е предвидена за ледена пързалка, футболно игрище, тенис корт, волейболна и баскетболна площадка и зона трибуни до кота +3,00 за 799бр. зрители. Обособени са и следните помещения: Приемна зала за посетители, в която са разположени кафетерия, санитарни и подготвителни помещения, свързани с експлоатацията на зоната. Зала за бойни изкуства; зала за аеробика; зала за фитнес, съблекални с душове и санитарни помещения, съобразени с капацитета на допълнителните зали за спорт. Обществената поръчка предвижда изграждането на част от предвидените в целия инвестиционен проект СМР, а именно: изпълнение на стоманобетонната конструкция, включваща следните конструктивни елементи: основи, колони, греди и стоманобетонова плоча над трибуни.”

Краен срок за подаване на оферти: 22.05.2020 г. до 17:00 часа

Възложител:Община Царево

Преписка: 00079-2019-0001

Процедура:Открита процедура

Описание:Доставка на хранителни продукти,по об. позиции, както следва: ОП І-Месо и мес. прод.; ОП ІІ-Мляко и мл. пр-ти; ОП ІІІ-Яйца и яйч. пр-ти; ОП ІV-Масла и маз-ни; ОП V -Зърн. хр. и хр. на зърн. осн.; ОП VI-Ва-ва; ОП VII-„Зел-ци - сур., сготв., консерв., замр., изсуш., фермент., зеленч. сокове; ОП VIII-„Плодове -прес., замраз., изсушени, консерв., под формата на нектари и плодови сокове, конф-ри, марм-ди, жел-та и комп.“; ОП IX „Захар, зах. и шок. из-я, мед“; ОП X "Подправки -прес. и изсуш."; ОП № XI „Др. храни - майонези и сал. сосове; дет. храни; плод. и билк. чайове; какао, трап.сол; ОП XIІ – „Риба и рибни продукти”.

Краен срок за подаване на оферти:05.03.2019 г. до 17:00 часа

Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2018-0006
Процедура: Открита процедура
Описание: „СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, БИООТПАДЪЦИ, ЕГО И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЦАРЕВО; МАШИННО МИЕНЕ И МАШИННО МЕТЕНЕ НА УЛИЦИТЕ И ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЦАРЕВО”
Краен срок за подаване на оферти: 26.11.2018 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2018-0004
Процедура: Открита процедура
Описание: Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ с 4 /четири/ обособени позиции:Предвидено е изпълнението на строителство (по Обособена позиция № 1) и доставки (по Обособени позиции № 2, 3 и 4). Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на технологично оборудване за разливна кухня“ Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“ Обособена позиция №4 „Доставка и монтаж на ново и демонтаж на старо спортно и спомагателно към него оборудване“
Краен срок за подаване на оферти: 27.09.2018 г. 17:00 часа
Възложител: Народно читалище"Георги Кондолов 1914' гр. Царево
Преписка: 04907-2018-0001
Процедура: Открита процедура
Описание: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЦЕНА С ПРИЛЕЖАЩО ОБОРУДВАНЕ ВКЛЮЧВАЩО: ОЗВУЧИТЕЛНА ТЕХНИКА, ОСВЕТИТЕЛНА ТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАЩА СИСТЕМА И ОБОРУДВАНЕ, ЗА НУЖДИТЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ГЕОРГИ КОНДОЛОВ – 1914 ГР. ЦАРЕВО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”,
Краен срок за подаване на оферти: 09.05.2018 г. 18:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2017-0007
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на хранителни продукти, както следва: ОП І - Месо и месни продукти; ОП ІІ - Мляко и млечни продукти;ОпІІІ - Яйца и яйчени продукти; ОПІV - Масла и мазнини; ОП V - Зърнени храни и храни на зърнена основа;ОП VI - Варива; ОП № VII-„Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове; ОП№ VIII-„Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти“; Обособена позиция № IX „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“; ОП № Х "Подправки - пресни и изсушени";ОП№ XI „Други храни - майонези и салатни сосове; детски храни; плодови и билкови чайове; какао, трапезна сол; ОП XIІ – „Риба и рибни продукти”.
Краен срок за подаване на оферти: 07.12.2017 г., 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2017-0004
Процедура: Открита процедура
Описание: „ДОСТАВКА НА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО”
Краен срок за подаване на оферти: 20.09.2017 г., 17:00 часа
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево