Monday, 27 August 2018 13:47

Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ с 4 /четири/ обособени позиции

Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2018-0004
Процедура: Открита процедура
Описание: Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ с 4 /четири/ обособени позиции:Предвидено е изпълнението на строителство (по Обособена позиция № 1) и доставки (по Обособени позиции № 2, 3 и 4). Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на технологично оборудване за разливна кухня“ Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“ Обособена позиция №4 „Доставка и монтаж на ново и демонтаж на старо спортно и спомагателно към него оборудване“
Краен срок за подаване на оферти: 27.09.2018 г. 17:00 часа
Read 3089 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево