Събиране на оферти с обява

Събиране на оферти с обява (19)

Възложител:Община Царево

Преписка:9093591

Процедура:Събиране на оферти с обява

Описание:“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Царево, улична мрежа на населени места в община Царево, за зимен експлоатационен сезон - 2019/2020 г., включително до 01.12.2020 г., по обособени позиции”

Краен срок за подаване на оферти:04.11.2019 г. до 17:00 часа

Възложител:Община Царево

Преписка:9091833

Процедура:Събиране на оферти с обяваОписание:"Ремонт на спортно игрище кв."Василико", гр. Царево“

Краен срок за подаване на оферти:09.09.2019 г. до 17:00 ч.

Възложител:Община Царево

Преписка:9091691

Процедура:Събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

Описание:„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2019/2020 г. на територията на Община Царево, по обособени позиции”

Краен срок за подаване на оферти:02.09.2019 г. до 17:00 ч.

Възложител:Община Царево

Преписка:9086884

Процедура:Събиране на оферти с обява

Описание:„Изграждане, доставка и монтаж на водна скулптура /тип фонтан/ в съществуваща водна площ /водно огледало/, находящо се в ПИ с идентификатор 48619.502.477 по КК плана на гр.Царево“

Краен срок за подаване на оферти:01.04.2019 г. до 17:00 часа.

Възложител:Община Царево

Преписка:9084473Процедура:Събиране на оферти с обяваОписание:„Изработване на технически инвестиционен проект за многофункционална спортна зала в УПИ ХІ, кв. 74, ПИ 48619.503.400 по КК на гр. Царево, община Царево”Краен срок за подаване на оферти:27.12.2018 г. 17:00 ч.

Възложител: Община Царево
Преписка: 9081445
Процедура: Събиране на оферти с обява
Описание: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Царево, улична мрежа на населени места в община Царево, за зимен експлоатационен сезон - 2018/2019 г., включително до 01.12.2019 г., по обособени позиции”
Краен срок за подаване на оферти: 10.10.2018 г. - 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9080034
Процедура: Събиране на оферти с обява
Описание: „Извършване на независим строителен надзор по време на строителството във връзка с обект :“Подобряване на образователната инфраструктура в СОУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон”
Краен срок за подаване на оферти: 31.08.2018 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9070272
Процедура: Събиране на оферти с обява
Описание: “Частично изпълнение на строително-монтажни дейности до кота -0,45 за обект: ”Разширение и реконструкция на съществуваща сграда на Община Царево с РЗП-1268.97 кв.м“
Краен срок за подаване на оферти: 28.11.2017 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9069788
Процедура: Събиране на оферти с обява
Описание: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Царево, улична мрежа на населени места в община Царево, за зимен експлоатационен сезон - 2017/2018 г., включително до 01.12.2018 г., по обособени позиции”
Краен срок за подаване на оферти: 06.11.2017 г.
Page 1 of 2
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево