Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2018-0006
Процедура: Открита процедура
Описание: „СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, БИООТПАДЪЦИ, ЕГО И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЦАРЕВО; МАШИННО МИЕНЕ И МАШИННО МЕТЕНЕ НА УЛИЦИТЕ И ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЦАРЕВО”
Краен срок за подаване на оферти: 26.11.2018 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9081445
Процедура: Събиране на оферти с обява
Описание: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Царево, улична мрежа на населени места в община Царево, за зимен експлоатационен сезон - 2018/2019 г., включително до 01.12.2019 г., по обособени позиции”
Краен срок за подаване на оферти: 10.10.2018 г. - 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018/2019 г. на територията на Община Царево, по обособени позиции”
Процедура: Публично състезание
Описание: Предоставяне на услуги на сухопътния транспорт, изразяващи се в извършване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018/2019 г. на територията на Община Царево, по обособени позиции. Превозването на учениците ще се извършва всеки учебен ден по определени маршрути и съгласувано часово разписание.
Краен срок за подаване на оферти: 25.09.2018 г. 17:00 ч.
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2018-0004
Процедура: Открита процедура
Описание: Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ с 4 /четири/ обособени позиции:Предвидено е изпълнението на строителство (по Обособена позиция № 1) и доставки (по Обособени позиции № 2, 3 и 4). Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на технологично оборудване за разливна кухня“ Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“ Обособена позиция №4 „Доставка и монтаж на ново и демонтаж на старо спортно и спомагателно към него оборудване“
Краен срок за подаване на оферти: 27.09.2018 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9080034
Процедура: Събиране на оферти с обява
Описание: „Извършване на независим строителен надзор по време на строителството във връзка с обект :“Подобряване на образователната инфраструктура в СОУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон”
Краен срок за подаване на оферти: 31.08.2018 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2018-0003
Процедура: Договаряне без обявление
Описание: Доставка на гориво за отопление и твърди горива за нуждите на Община Царево за срок от 5 години.
Краен срок за подаване на оферти:  
Page 2 of 5
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево